Witamy w elektronicznej rejestracji XVIII Integracyjnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Aby prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy, prosimy postępować zgodnie z instrukcją.

 

INSRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

Ze względów technicznych niektóre z pól formularza występują w języku angielskim (przepraszamy za wszelkie niedogodności). W celu dokonania poprawnej rejestracji należy wypełnić formularz w następujący sposób:

W polu o nazwie ?First name? ? należy podać imię osoby zgłaszającej drużynę

W polu o nazwie ?Last name? ? należy podać nazwisko osoby zgłaszającej drużynę

W polu o nazwie ?Email Adress? ? należy podać adres e-mail osoby zgłaszającej drużynę

 

Uprzejmie prosimy o podawanie danych bez polskich znaków (ł, ą, ć, ś, ó, ę, ź, ź).

Po uzupełnieniu wszystkich danych w formularzu, u dołu ekranu należy podać liczbę uczestników zgłaszanych w ramach jednej drużyny – korzystając z rozwijanej listy numerów:

uczsetnicy

 

 

Po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy potwierdzić rejestrację, klikając przycisk ?SUBMIT? u dołu ekranu. Zostaniemy wówczas przeniesieni na stronę potwierdzającą rejestrację ? na stronie tej należy podać wszystkie imiona i nazwiska osób, zgłoszonych w ramach jednej drużyny.

Przykład:

Attendee #1 (Uczestnik 1)

First Name (Imię) ? Tomasz

Last Name (Nazwisko) ? Kowalski

 

Po uzupełnieniu nazwisk wszystkich uczestników należy kliknąć przycisk ?CONFIRMED? u dołu ekranu.

 

W przypadku zgłaszania większej ilości drużyn przez jedną organizację, należy wypełnić formularz dla każdej drużyny z osobna.

 

Po zakończeniu rejestracji, u dołu ekranu, pod instrukcją wypełniania formularza, powinien pojawić się komunikat potwierdzający zgłoszenie::

 

Your information has been received. A confirmation email has been sent to [podany adres email]

 

Dodatkowo, na podany przez Państwa adres e-mail, w ciągu 24 godzin zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji. W przypaku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o ponowną rejestrację lub kontakt z organizatorami pod numerem telefonu 792 953 988 bądź adresem e-mail: wojciech_budniak@interia.pl

{EVRREGIS}

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).