JEDNYM ZDANIEM

We wpisie wyjaśniono intencję konwencji oraz pokazano w jaki sposób zastosować konwencję wyzwalacza na maszynie stanów, będącego wywolaniem akcji na diagramie aktywności, w narzędzi Visual Paradigm.

Informacje ogólne

Konwencja (call action) służy do powiązania elementów diagramu aktywności, w którym występuje zmiana stanu, z maszyną stanów, która taką zmianę musi sankcjonować. Mówiąc bardziej precyzyjnie, (call action) służy do powiązania wyzwalacza przejścia z akcją, której wywołanie stanowi ten wyzwalacz. Bardzo często występująca sytuacja.
Konwencja jest rozwiązaniem koncepcyjnym, które wykracza poza standardowe konstrukcje języka UML. Najczęściej, tego typu rozwiązania wymagają opracowania sposobu ich realizacji w poszczególnych narzędziach do modelowania. Niniejszy wpis prezentuje realizację konwencji w narzędziu Visual Paradigm Realizacja tej konwencji w narzędziu Visual Paradigm w oparciu o dostępne w nim funkcjonalności Transit to / Transit from.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).