JEDNYM ZDANIEM

We wpisie omówiono konwencję wywołania usługi. Konwencja będzie przydatna zarówno do opisu usług pozwalających na integrację aplikacji jak i aplikacji opartych o architekturę mikrousługową.

Informacje ogólne

Cel

Stworzenie jednolitego sposobu odwoływania się do usług.

Motywacja

Usystematyzowanie podejścia do opisu usług.

Zastosowanie

Wzorzec został opracowany z myślą o opisywaniu sposobu wywołania usługi na poziomie analizy systemowej.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).