Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:

  • spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
  • wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? występuje zawsze razem z:

  1. listą, wciętych względem marginesu, punktów ? warunków,
  2. określeniem progu wskazującego, ile spośród tych warunków musi być spełnionych.

Przykładowe definicje progów to: ?wszystkie następujące? (ang. all the following) lub ?co najmniej jeden z następujących? (ang. any of the following).

Lista punktów w RuleSpeak nie zastępuje, ani też nie stanowi substytutu tablic decyzyjnych. Jeżeli tablica decyzyjna może być użyta do reprezentacji reguły biznesowej, to powinna być użyta. Aczkolwiek, bardzo duża liczba reguł biznesowych nie może być przedstawiona w postaci tablicy.

? Narzędziownik

Do pobrania

Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku Pobrania
pdf RuleSpeak Tabulation Primer 2 marca 2015 14:38 713 KB 930

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).