Katalog szkoleń

Strategia

Metody definiowania strategii organizacji

Strategia SME

Podstawy strategii dla specjalistów dziedzinowych i kadry kierowniczej średniego szczebla

Szkolenie BPMN

Modelowanie procesów biznesowych BPMN 2.0 (szkolenie)

Warsztat BPMN

Modelowanie procesów biznesowych BPMN 2.0 (warsztat)

BPMN dla specjalistów

Podstawy BPMN dla specjalistów dziedzinowych

Architektura biznesowa

Wprowadzenie do architektury biznesowej

Przypadki użycia

Modelowanie przypadków użycia [warsztat]

Model informacyjny

Tworzenie modelu informacyjnego systemu [warsztat]

Analiza systemowa

Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie [warsztat]

Facylitacja

Facylitacja i moderowanie pracy grupowej

Asertywność

Asertywne zarządzanie

Prowadzenie spotkań

Efektywne prowadzenie spotkań analitycznych

Komunikacja

Skuteczna komunikacja w analizie

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).