Wprowadzenie do architektury biznesowej

Wprowadzenie do architektury biznesowej Cel szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie bazowej wiedzy o komplementarnych metodach opisu wybranych aspektów funkcjonowania organizacji, znaczenia każdej z metod, dostępnych w ramach omawianych obszarów standardów...

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 warsztat

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Warsztat Cel szkolenia Warsztat stanowi uzupełnienie wiedzy przekazanej na szkoleniu: Modelowanie Procesów Biznesowych w BPMN 2.0. Zasadniczym celem warsztatu jest wykształcenie u uczestników umiejętności rzeczywistego...

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Szkolenie bazowe

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 Szkolenie bazowe Cel szkolenia Nabycie umiejętności modelowania procesów biznesowych na poziomie analitycznym zgodnie ze standardem BPMN 2.0. Zaprezentowany podczas szkolenia zbiór bazowych konstrukcji BPMN pozwoli na...

Facylitacja i moderowanie pracy grupowej

Facylitacja i moderowanie pracy grupowej Cel szkolenia Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności planowania spotkania, formułowania celów i tematów do omówienia, identyfikowania potrzeb i interesów, przeprowadzenia spotkania, w sposób angażujący wszystkich...

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.