Usługi doradcze

Usługi doradcze z zakresu analizy biznesowej oraz inżynierii oprogramowania świadczymy od 1996 roku. Zdobywane na przestrzeni lat doświadczenia, nauczyły nas skutecznego stosowania technik inżynierskich i zarządczych do optymalizacji działań Klientów i realizacji zakładanych przez nich celów.

W czym możemy pomóc?

Jeśli zastanawiasz się, czy będziemy w stanie pomóc Twojej firmie lub sprostać Twoim oczekiwaniom, dowiedz się więcej o metodach i zakresie naszych działań.

Potrzebna porada?

Wybrane obszary wsparcia

?

Tworzenie strategii organizacji

Konsultanci AION, współpracując z reprezentantami Klienta, mogą przeprowadzić projekt wypraco- wywania nowej strategii orga- nizacji. Projekty tego typu zawsze są prowadzone metodą facyli- tacyjną, z pełnym zaangażo- waniem Klienta. W przypadku projektów prowadzonych przez Klienta, konsultanci AION mogą wesprzeć pracę zespołów analitycznych, np. przeprowa- dzając facylitowane spotkania warsztatowe, oraz następujące po nich prace analityczno-synte- tyczne.

?

Usprawnienie procesu wytwórczego analizy

Konsultanci AION mogą wziąć udział w projekcie wdrażania w organizacji metod Analizy bizne- sowej, zarówno na poziomie wypracowywania wewnętrznej metodyki, jak i asystując przy realizacji prac zgodnie z wdrażanymi zasadami prowadze- nia prac analitycznych. Ponadto, możliwe jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za realizację projektów analitycznych bądź też wejście w skład większych zespołów analitycznych.

?

Opracowywanie modelu procesowego organizacji

Konsultanci AION mogą podjąć się prac związanych z opisaniem organizacji w sposób procesowy oraz usprawnieniem istniejących procesów biznesowych. Szczegól- nym rodzajem usług doradczych może być pomoc we wdrożeniu podejścia procesowego do zarządzania organizacją, w tym wypracowanie metod działania Centrum Kompetencji Procesowej oraz Centrum Doskonałości Procesowej.

?

Określenie wymagań wobec IT

Określenie wymagań wobec rozwiązań IT na każdym anali- tycznym etapie cyklu życia oprogramowania (między innymi, stworzenie modelu przypadków użycia, modelu informacyjnego systemu, interfejsu użytkownika). Tworzone wymagania uwzglę- dniają zalecenia IIBA BABOK 2.0, są zgodne z koncepcją Model-Driven Architecture oraz metodyką Volere).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.