JEDNYM ZDANIEM

We wpisie omówiono konwencję modelowania sytuacji, w której próba wykonania przez aktora określonej akcji moż się nie powieść z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków końcowych (na przykład, niepoprawnie podany NIP i PESEL w trakcie wypełniania formularza).

Informacje ogólne

Cel

Umożliwienie prezentacji reakcji na niespełnienie warunku wyjściowego akcji znajdującej się na torze aktora.

Motywacja

Akcje umieszczone na torze reprezentującym aktora wskazują na jego odpowiedzialność wobec systemu w ramach realizacji opisywanego przypadku użycia. Wprawdzie, działania te nie są podstawą do specyfikowania wymagań, ale zdarza się, iż system będzie musiał reagować na sytuacje, w których aktor będzie próbował zakończyć swoje działanie na danym etapie realizacji przypadku użycia, będąc w sprzeczności z przyjętymi założeniami (niespełniony będzie warunek wyjściowy pozwalający na zakończenie akcji). Reakcja na niespełnienie warunku wyjściowego powinna być zaprezentowana na diagramie, gdyż będzie to podstawą do późniejszych prac projektowo-programistycznych.

Zastosowanie

Wzorzec został opracowany z myślą o opisie realizacji przypadków użycia.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).

RuleSpeak Tabulation – Primer

Słowo kluczowe RuleSpeak? ?następujące? (ang. the following) jest używane do łączenia wielu warunków w pojedyncze wyrażenie. W przeciwnym przypadku warunki musiałyby być zapisane z wykorzystaniem:
?spójników: ?i? albo ?lub” (taki zapis jest zwykle trudniejszy do zrozumienia dla specjalistów dziedzinowych) albo
?wielu wyrażeń (zwykle liczba reguł biznesowych, którymi trzeba zarządzać w organizacji jest znacząca, dlatego też, zasadne jest redukowanie tej liczby).

RuleSpeak Sentence forms

Szablonem Zdania (ang. Sentence Form) nazywamy wzorzec zdania w języku naturalnym, znajdujący zastosowanie w specyfikowaniu Wytycznych (Reguł biznesowych, Wskazówek) w sposób spójny i ustrukturyzowany. Każdy z Szablonów Zdania jest przeznaczony do konstruowania określonego rodzaju Wytycznych.