INICJATYWY STRATEGICZNE

WPROWADZENIE

Wyznaczenie celów w czterech perspektywach mapy strategii, przy jasno sprecyzowanej misji i wizji oraz czytelnej propozycji wartości daje spójny obraz wybranej strategii firmy. Przypisanie miar nadaje wartość celom i pokazuje zamierzoną skalę działania; powiązania przyczynowo-skutkowe wiążą ze sobą logicznie działania podejmowane w nierzadko różnych komórkach organizacyjnych, nadając im strategiczną perspektywę. Przypisanie odpowiedzialności za realizację celów do konkretnych osób pozwala uniknąć ryzyka kolokwialnie opisywanego sloganem „to weźmy się i zróbcie”. Ale samo przypisanie odpowiedzialności za realizację celu nie mówi nam jeszcze, w jaki sposób, kiedy i przez kogo konkretnie będzie on zrealizowany; wszak osoba odpowiedzialna za cel zazwyczaj jest członkiem zarządu lub wyższej kadry menedżerskiej, zatem będzie tym tematem zarządzać, a „fizyczne wykonawstwo” często przypadnie w udziale komuś innemu.

To, kto, jak i kiedy będzie wykonywał zadania, w wyniku których firma przybliży się do realizacji celu, opisują inicjatywy strategiczne.

W ramach metodyki Omnis rekomendujemy, by inicjatywy strategiczne przyjmowały formę projektów, zarządzanych zgodnie z wybraną w firmie metodyką zarządzania projektami. Aby zyskać pewność, że zaplanowane inicjatywy strategiczne rzeczywiście prowadzą do realizacji strategii, rekomendujemy, by ich lista towarzyszyła mapie strategii, jasno wskazując, która inicjatywa wpiera który cel., przy czym każdy cel musi mieć przypisaną co najmniej jedna inicjatywę. Oczywiście, podobnie, jak w przypadku celów, inicjatywa musi mieć przypisaną odpowiedzialność, mierniki typu KPI (osadzone w czasie jako kamienie milowe) oraz końcową miarę efektu.

Przy planowaniu inicjatyw strategicznych warto zwrócić uwagę na to, by projekty planowane w różnych działach organizacji – często jako pochodna zlecania ich realizacji w ramach swoich pionów przez osoby odpowiedzialne za dany cel – nie dublowały się. Ważny jest zatem sumaryczny przegląd inicjatyw przez osobę o wysokich kompetencjach analitycznych, optymalnie niewiązaną formalną podległością służbową z żadnym z pionów; umożliwi to znalezienie wszelkich ewentualnych redundancji i rozwiązanie ich w sposób optymalny dla organizacji, a nie według znanej reguły „kto ważniejszy”.

Inicjatywy strategiczne mogą być bardzo różnej skali: od krótkich, ale niezbędnych zestawów działań, np. zmierzających do pozyskania jakiegoś kluczowego zasobu, po rozbudowane, trwające miesiącami projekty. Niezależnie od ich skali, należy przewidzieć sposób formalnego zarządzania nimi, uwzględniającego taki zapis ich postępów, aby był czytelny aktualny wpływ stanu ich wykonania na postęp w realizacji strategii.

Na bazie doświadczenia rekomendujemy również, aby wyznaczyć dedykowaną osobę, do której obowiązków należało będzie dbanie o kompletność i aktualność informacji strategicznej będącej efektem pracy w ramach inicjatyw – w przeciwnym wypadku powstanie ryzyko, że tzw. sprawy bieżące raczej odsuną, niż przybliżą firmę do swojej wizji.

Rola techniki w metodyce OMNIS

Inicjatywy strategiczne są narzędziem służącym do wprowadzania zmian w organizacji, mających na celu realizację postawionych celów strategicznych. 

Wykorzystywane języki i narzędzia

W metodyce OMNIS zalecamy aby do realizacji inicjatyw strategicznych wykorzystywać wdrożone w organizacji podejście do zarządania projektami i programami.

Do pobrania

UŻYTECZNE TECHNIKI

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...

AST Inicjatywy strategiczne

utworzone przez | kwi 25, 2022

AST Inicjatywy strategiczne

utworzone przez | kwi 25, 2022

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...