METODYKA AION OMNIS

Najprawdopodobniej jedyna na rynku metodyka prowadzenia prac analitycznych od strategii organizacji po analizę systemową.

Metodyka OMNIS została opracowana jako narzędzie służące do usprawniania organizacji na trzech poziomach: poziomie strategiipoziomie procesowym oraz w obszarze IT i jest efektem ponad dwudziestoletniej pracy w wielu projektach, w wielu branżach i organizacjach różnej wielkości.  

Poziom strategiczny to etap prac, na którym osoby posiadające wpływ na kierunek rozwoju biznesu mówią czym organizacja będzie się zajmowała, a także co nie jest w obszarze jej zainteresowań. Opracowanie strategii to połączenie wielu technik pozwalających opisać: 

  • otoczenie, w którym firma funkcjonuje;  
  • pozycję, jaką firma zajmuje;  
  • profili typowych odbiorców; 
  • interesariuszy dostarczanych im wartości.  

Wszystko po to, by finalnie podjąć decyzję o finansowych celach organizacji, kluczowych wartościach oferowanych Klientom, które w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie celów finansowych, kluczowych obszarach działania organizacji najmocniej wpływających na dostarczenie wartości oraz zasobów do tego potrzebnych. Ten etap prac nazywamy Analizą strategiczną. 

.

Kolejny etap prac wspieranych przez metodykę OMNIS to faza planowania sposobu funkcjonowania organizacji, który będzie optymalnie wspierał określone podczas analizy strategicznej cele, rozumiane jako strategicznie istotne obszary jej funkcjonowania. Na tym etapie określone są łańcuchy wartości, wspierająca je architektura procesów oraz opisy docelowych przebiegów procesów. Ta kaskada warstw procesowego opisu organizacji jest uzupełniana o: 

  • model pojęciowy, precyzujący znaczenie terminów wykorzystywanych do opisu funkcjonowania organizacji;  
  • modele decyzyjne, jednoznacznie precyzujące kryteria i zasady podejmowania decyzji w procesach; 
  • reguły biznesowe;  
  • struktury organizacyjne; 
  • oczekiwania wobec wsparcia IT, które spowoduje, że procesy będą funkcjonowały optymalnie. 

 Ten etap prac nazywamy Analizą biznesową.

.

Ostatni formalny etap prac w metodyce OMNIS koncentruje się na opisaniu sposobu realizacji wymagań wynikających z analizy biznesowej, w sposób jednoznaczny, systematyczny (czyli przewidywalny) oraz zwięzły. Iteracyjnie i przyrostowo tworzony jest model systemu albo systemów, jeżeli rozwiązanie wymaga współpracy zbioru komponentów, obejmujący swoim zakresem aspekty funkcjonalne, danych, interfejsu użytkownika oraz współpracujących ze sobą usług. Duży nacisk metodyka OMNIS kładzie na zgodność tworzonych opisów z architekturą IT całej organizacji. Etap ten nazywamy Analizą systemową. 

Do prawidłowego działania zespołu projektowego mającego wypracować docelowe rozwiązanie niezbędna jest skuteczna i efektywna komunikacja. Wiedząc, jak trudny jest to obszar, jawnie określiliśmy czwarty aspekt metodyki ONMNIS, nazywany Facylitacją. Techniki opisane w tym obszarze znajdują zastosowanie na wszystkich etapach metodyki. 

Odniesienie do Siatki Zachmana

Metodyka OMNIS obejmuje swoim zakresem trzy pierwsze wiersze Siatki Zachmana.

c

ANALIZA SYSTEMOWA [OPIS]

Analiza systemowa, w metodyce OMNIS jest etapem, w trakcie którego tworzy się opis rozwiązania wymagań wyspecyfikowanych na etapie analizy biznesowej.

c

ANALIZA STRATEGICZNA [OPIS]

Analiza strategiczna jest pierwszym etapem metodyki OMNIS, w ramach której wypracowywane są kluczowe cele organizacji oraz inicjatywy strategiczne, których realizacja będzie prowadziła do osiągnięcia tych celów.

c

ANALIZA BIZNESOWA [OPIS]

Analiza biznesowa jest drugim etapem metodyki OMNIS mającej na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji w kierunku umożliwiającym realizację strategii na wszystkich poziomach zarządzania oraz wykonania (ang. performance).

c

FACYLITACJA [OPIS]

Facylitacja jest jednym z kluczowych obszarów kompetencyjnych wykorzystywanych na wszystkich etapach metodyki OMNIS do skutecznej i efektywnej komunikacji z interesa riuszami przedsięwzięć analitycznych (ze szczególnym naciskiem na działania grupowe).

I

ANALIZA SYSTEMOWA [LINK]

Proszę kliknąć w ikonę, aby przejść do sekcji opisującej sposób prowadzenia analizy systemowej.

I

ANALIZA BIZNESOWA [LINK]

Proszę kliknąć w ikonę, aby przejść do sekcji opisującej sposób prowadzenia analizy biznesowej.

I

ANALIZA STRATEGICZNA [LINK]

Proszę kliknąć w ikonę, aby przejść do sekcji opisującej sposób prowadzenia analizy strategicznej.

I

FACYLITACJA [LINK]

Proszę kliknąć w ikonę, aby przejść do sekcji opisującej techniki facylitacji.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...