METODYKA AION OMNIS

Najprawdopodobniej jedyna na rynku metodyka prowadzenia prac analitycznych od strategii organizacji po analizę systemową.

Metodyka OMNIS została opracowana jako narzędzie służące do usprawniania organizacji na trzech poziomach: poziomie strategiipoziomie procesowym oraz w obszarze IT i jest efektem ponad dwudziestoletniej pracy w wielu projektach, w wielu branżach i organizacjach różnej wielkości.  

Poziom strategiczny to etap prac, na którym osoby posiadające wpływ na kierunek rozwoju biznesu mówią czym organizacja będzie się zajmowała, a także co nie jest w obszarze jej zainteresowań. Opracowanie strategii to połączenie wielu technik pozwalających opisać: 

  • otoczenie, w którym firma funkcjonuje;  
  • pozycję, jaką firma zajmuje;  
  • profili typowych odbiorców; 
  • interesariuszy dostarczanych im wartości.  

Wszystko po to, by finalnie podjąć decyzję o finansowych celach organizacji, kluczowych wartościach oferowanych Klientom, które w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie celów finansowych, kluczowych obszarach działania organizacji najmocniej wpływających na dostarczenie wartości oraz zasobów do tego potrzebnych. Ten etap prac nazywamy Analizą strategiczną. 

.

Kolejny etap prac wspieranych przez metodykę OMNIS to faza planowania sposobu funkcjonowania organizacji, który będzie optymalnie wspierał określone podczas analizy strategicznej cele, rozumiane jako strategicznie istotne obszary jej funkcjonowania. Na tym etapie określone są łańcuchy wartości, wspierająca je architektura procesów oraz opisy docelowych przebiegów procesów. Ta kaskada warstw procesowego opisu organizacji jest uzupełniana o: 

  • model pojęciowy, precyzujący znaczenie terminów wykorzystywanych do opisu funkcjonowania organizacji;  
  • modele decyzyjne, jednoznacznie precyzujące kryteria i zasady podejmowania decyzji w procesach; 
  • reguły biznesowe;  
  • struktury organizacyjne; 
  • oczekiwania wobec wsparcia IT, które spowoduje, że procesy będą funkcjonowały optymalnie. 

 Ten etap prac nazywamy Analizą biznesową.

.

Ostatni formalny etap prac w metodyce OMNIS koncentruje się na opisaniu sposobu realizacji wymagań wynikających z analizy biznesowej, w sposób jednoznaczny, systematyczny (czyli przewidywalny) oraz zwięzły. Iteracyjnie i przyrostowo tworzony jest model systemu albo systemów, jeżeli rozwiązanie wymaga współpracy zbioru komponentów, obejmujący swoim zakresem aspekty funkcjonalne, danych, interfejsu użytkownika oraz współpracujących ze sobą usług. Duży nacisk metodyka OMNIS kładzie na zgodność tworzonych opisów z architekturą IT całej organizacji. Etap ten nazywamy Analizą systemową. 

Do prawidłowego działania zespołu projektowego mającego wypracować docelowe rozwiązanie niezbędna jest skuteczna i efektywna komunikacja. Wiedząc, jak trudny jest to obszar, jawnie określiliśmy czwarty aspekt metodyki ONMNIS, nazywany Facylitacją. Techniki opisane w tym obszarze znajdują zastosowanie na wszystkich etapach metodyki. 

Odniesienie do Siatki Zachmana

Metodyka OMNIS obejmuje swoim zakresem trzy pierwsze wiersze Siatki Zachmana.

c

ANALIZA SYSTEMOWA [OPIS]

Analiza systemowa, w metodyce OMNIS jest etapem, w trakcie którego tworzy się opis rozwiązania wymagań wyspecyfikowanych na etapie analizy biznesowej.

c

ANALIZA STRATEGICZNA [OPIS]

Kontrolka na makiecie może mieć dostęp jedynie do danych przekazanych w pinie akcji na torze UI wraz z danymi wynikającymi z trawersowani modelu klas.

c

ANALIZA BIZNESOWA [OPIS]

Kontrolka na makiecie może mieć dostęp na wejściu ma dostęp do danych skojarzonych z pnie wejściowym akcji na torze UI. Aczkolwiek, możliwe jest trawersowanie po modelu informacyjnym systemy, wychodząc od klasy będącej typem danych pina.

c

FACYLITACJA [OPIS]

Kontrolka może wymagać odwoływania się do stanów klas. W takiej sytuacji stany te powinny być zgodne z maszyną stanów określoną dla klasy, do której obiektów odwołuje się kontrolka.

I

ANALIZA SYSTEMOWA [LINK]

Proszę kliknąć w ikonę, aby przejść do sekcji opisującej sposób prowadzenia analizy systemowej.

I

ANALIZA BIZNESOWA [LINK]

Proszę kliknąć w ikonę, aby przejść do sekcji opisującej sposób prowadzenia analizy biznesowej.

I

ANALIZA STRATEGICZNA [LINK]

Proszę kliknąć w ikonę, aby przejść do sekcji opisującej sposób prowadzenia analizy strategicznej.

I

FACYLITACJA [LINK]

Proszę kliknąć w ikonę, aby przejść do sekcji opisującej techniki facylitacji.