REGUŁY BIZNESOWE I DECYZYJNE

Modele reguł biznesowych oraz decyzyjnych służą do definiowania ograniczeń, jakim podlega opisywana organizacja. Każdy z tych modeli opisuje jednakże ograniczenia różnego rodzaju tworząc spójnyi jednolity aspekt architektury biznesowej. 

WPROWADZENIE

W metodyce OMNIS logika podejmowanych decyzji oraz skutki ich podjęcia, rozumiane jako praca do wykonania, stanowią dwa wyraźne, aczkolwiek ściśle związane ze sobą, aspekty funkcjonowania każdej organizacji. Reguły biznesowe (ang. Business rules), rozumiane jako ograniczenia stopnia swobody postępowania osób uczestniczących w pracy realizowanej w organizacji, są definiowane niezależnie od miejsca ich wykorzystania.
Reguły decyzyjne (ang. decision rule), w odróżnieniu do operacyjnych reguł biznesowych, mają na celu opisanie kryteriów wyboru najlepszej / rekomendowanej opcji w kontekście wykonywanych rutynowych działań operacyjnych. Zaproponowanie wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy działaniami realizowanymi przez organizację, a narzuconymi na to działanie ograniczeniami powoduje, iż każdym z wymienionych rodzajów artefaktów należy zarządzać osobno, dbając jednocześnie o utrzymywanie wzajemnych relacji.

Zawartość jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zawartość jest dostępna tylko dla zalogoweanych użytkowników.

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...