REGUŁY BIZNESOWE I DECYZYJNE

Modele reguł biznesowych oraz decyzyjnych służą do definiowania ograniczeń, jakim podlega opisywana organizacja. Każdy z tych modeli opisuje jednakże ograniczenia różnego rodzaju tworząc spójnyi jednolity aspekt architektury biznesowej. 

WPROWADZENIE

W metodyce OMNIS logika podejmowanych decyzji oraz skutki ich podjęcia, rozumiane jako praca do wykonania, stanowią dwa wyraźne, aczkolwiek ściśle związane ze sobą, aspekty funkcjonowania każdej organizacji. Reguły biznesowe (ang. Business rules), rozumiane jako ograniczenia stopnia swobody postępowania osób uczestniczących w pracy realizowanej w organizacji, są definiowane niezależnie od miejsca ich wykorzystania.
Reguły decyzyjne (ang. decision rule), w odróżnieniu do operacyjnych reguł biznesowych, mają na celu opisanie kryteriów wyboru najlepszej / rekomendowanej opcji w kontekście wykonywanych rutynowych działań operacyjnych. Zaproponowanie wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy działaniami realizowanymi przez organizację, a narzuconymi na to działanie ograniczeniami powoduje, iż każdym z wymienionych rodzajów artefaktów należy zarządzać osobno, dbając jednocześnie o utrzymywanie wzajemnych relacji.

Zawartość jest dostępna tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zawartość jest dostępna tylko dla zalogoweanych użytkowników.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...