MAPA STRATEGII

WPROWADZENIE

Mapa strategii, wykorzystywane w mwtodyce OMNIS, to koncepcja R. Kaplana i D. Nortona, opisująca metodę odwzorowania poczynionych wyborów strategicznych  w logicznie powiązany, czytelny sposób. Mapy strategii przedstawiają tylko najważniejsze założenia co do sposobu funkcjonowania organizacji, pomijając kwestie nieistotne z punktu widzenia pozycjonowania firmy i jej unikalnego sposobu generowania wartości dla klientów i interesariuszy poprzez odpowiednie ukształtowanie procesów wewnętrznych.
Mapy strategii ukazują 4 perspektywy: właścicielską (finansową), kliencką, działań wewnętrznych oraz rozwoju i doskonalenia, w których umieszczane są cele strategiczne, łączone w logiczne ciągi przyczynowo – skutkowe (nurty). Realizacja celów z perspektywy właścicielskiej uzależniona jest od właściwej realizacji celów z niższych perspektyw.
Przypisanie miar poszczególnym celom, wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację, powoduje zamianę mapy strategii w zrównoważoną kartę wyników (Balanced Scorecard).

Rola techniki w metodyce OMNIS

Mapa strategii jest wykorzystywana zarówno jako narzędzie facylitacyjne w trakcie warsztatów jak i metoda zapisu i komunikacji ostatecznego kształtu strategii.

W ramach metodyki Omnis tworzone są mapy strategii będące rzeczywistym odzwierciedleniem celów organizacji, dbając jednocześnie o rzetelność, wyrażającą się w:

  • oparciu o fakty, skutecznie zebrane i efektywnie zestawione w etapie analizy,
  • spójności koncepcji, weryfikowanej na przestrzeni całej mapy i w poprzek wszelkich silosów,
  • precyzyjnym opisie, gwarantującym, że wszyscy członkowie organizacji tak samo rozumieją cele,
  • kompletności strategii, rozumianej jako udzielenie odpowiedzi na wszystkie ważne pytania.

Wykorzystywane języki i narzędzia

W metodyce OMNIS zalecamy stosowanie Mapy Strategii zgodnej z koncepcją Kaplana-Nortona, z ewentualnym uwzględnieniem późniejszych rozszerzeń.

Do pobrania

UŻYTECZNE TECHNIKI

Technika 5 Sił Portera

We wpisie omówiono podstawowe cechy techniki 5 Sił Portera.Informacje ogólneCel Wskazanie zasadności stosowania techniki 5 Sił Portera w procesie opracowywania strategii organizacji. Opis „5 sił Portera” („Porter’s 5 forces”) to narzędzie pomagające w obrazowej ocenie...

Technika Macierz Ansoffa

We wpisie omówiono podstawowe cechy Macierzy Ansoffa.Informacje ogólneCel Uzasadnienie stosowania techniki Macierzy Ansoffa w procesie oporacowywania strategii organizacji. Opis Macierz Ansoffa w czytelny sposób przedstawia możliwości rozwoju przedsiębiorstwa. W...

AST Mapa strategii

utworzone przez | mar 11, 2022

AST Mapa strategii

utworzone przez | mar 11, 2022

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...