Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0

Warsztat

Cel szkolenia

Warsztat stanowi uzupełnienie wiedzy przekazanej na szkoleniu: Modelowanie Procesów Biznesowych w BPMN 2.0. Zasadniczym celem warsztatu jest wykształcenie u uczestników umiejętności rzeczywistego odzwierciedlenia opisywanych procesów biznesowych z wykorzystaniem konstrukcji BPMN 2.0 oraz dostrzegania w nich nie tylko sekwencji wykonywanych działań, ale także zachodzących  reakcji na określone zdarzenia, dynamicznych wywołań oraz działań podejmowanych ad-hoc. Zaprezentowane konstrukcje związane z dekompozycją procesu pozwolą na bardziej precyzyjne i optymalne opisywanie procesów, zaś wieloinstancyjność umożliwi uwzględnienie kolekcji danych czy działań wykonywanych wielokrotnie. Intencją szkolenia jest wskazanie zasadności stosowania szerokiego zestawu środków wyrazu, dostępnego w standardzie BPMN 2.0  do opisu procesów.

Efekty szkolenia

Uczestnicy, po zakończeniu warsztatu, będą potrafili opisać przebiegi działań zgodnie ze standardem BPMN 2.0, w szczególności będących reakcją na zachodzące zdarzenia. Znajomość zaawansowanych konstrukcji pozwoli na rzeczywiste odzwierciedlenie analizowanych procesów biznesowych oraz ich optymalizację.

Forma zajęć

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest realizowana z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, zaś praktyczna z wykorzystaniem opracowanych ćwiczeń. Część praktyczna szkolenia pozwala na bieżącą weryfikację wiedzy uczestników, a prezentowane przez nich rozwiązania ćwiczeń są podstawą do dyskusji.

?

Wymagana wiedza

Wymagana jest wiedza z zakresu szkolenia: Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0 
?

Narzędzie

Visual Paradigm (domyślne)
Enterprise Architect (opcjonalne)

}

Czas trwania

 2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...