Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0

Szkolenie bazowe

Cel szkolenia

Nabycie umiejętności modelowania procesów biznesowych na poziomie analitycznym zgodnie ze standardem BPMN 2.0. Zaprezentowany podczas szkolenia zbiór bazowych konstrukcji BPMN pozwoli na precyzyjny i optymalny opis przebiegów procesów biznesowych z uwzględnieniem uczestników, biorących w nich udział oraz przetwarzanych przez nich danych. Celem szkolenia jest nie tylko zaznajomienie uczestników z konstrukcjami BPMN 2.0, ale przede wszystkim wykształcenie w nich umiejętności praktycznego modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem omówionych podczas szkolenia konwencji opisów procesów biznesowych. Celem szkolenia jest także uświadomienie ograniczeń, jakie wynikają z wykorzystywania przedstawionego podzbioru standardu i tym samym wskazanie potencjalnych korzyści wynikających z wzięcia udziału w kontynuacji szkolenia na poziomie zaawansowanym.

Efekty szkolenia

Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, będą potrafili opisać przebieg procesu biznesowego z wykorzystaniem poznanych konstrukcji BPMN 2.0, rozmieścić odpowiedzialności za realizację działań między uczestnikami procesu, wskazać przetwarzane dane w procesie, określić złożoność działań. Nabyta podczas szkolenia umiejętność oceny poprawności składniowej diagramów procesów biznesowych pozwoli na analizowanie procesów biznesowych, niezależnie od przyjętego stylu opisu. Ćwiczone podczas szkolenia stosowanie tzw. dobrych praktyk pozwoli na opracowanie diagramów spójnych i jednolitych w rzeczywistych projektach.

Forma zajęć

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna realizowana jest z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Część praktyczna składa się z ćwiczeń realizowanych po większej partii materiału. Ćwiczenia rozwiązywane są w wybranym narzędziu, tj. Enterprise Architect, czy Visual Paradigm. Część praktyczna szkolenia pozwala na bieżącą weryfikację wiedzy uczestników. Prezentowane przez uczestników rozwiązania ćwiczeń stanowią podstawę do dyskusji.

Unikalność szkolenia

Opracowana forma szkolenia, wykorzystująca prezentacje multimedialne i animacje procesów, maksymalizuje przyswajanie materiału w trakcie części teoretycznej szkolenia. Szkolenie, kładąc szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie BPMN 2.0, zawiera garść dobrych praktyk w postaci opracowanych przez AION konwencji opisów procesów, których stosowanie jest ćwiczone podczas szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymują autorski skrypt, opisujący omawiane konstrukcje (w odniesieniu do specyfikacji BPMN 2.0) oraz konwencje opisu procesów biznesowych wraz ze wskazaniem obszarów ich zastosowań. Poniższe animacje wraz z fragmentami skryptu dotyczą zagadnień omawianych podczas szkolenia.

Zobacz fragment skryptu opisujący działanie bramy decyzyjnej.

Do pobrania

Zobacz fragment skryptu, dotyczący podprocesu.

Do pobrania

?

Wymagana wiedza

Brak

?

Narzędzie

Visual Paradigm (domyślne)
Enterprise Architect (opcjonalne)

}

Czas trwania

3 dni

?

Cena netto

2 850 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...