Usługi doradcze

Usługi doradcze z zakresu analizy biznesowej oraz inżynierii oprogramowania świadczymy od 1996 roku. Zdobywane na przestrzeni lat doświadczenia, nauczyły nas skutecznego stosowania technik inżynierskich i zarządczych do optymalizacji działań Klientów i realizacji zakładanych przez nich celów.

W czym możemy pomóc?

Jeśli zastanawiasz się, czy będziemy w stanie pomóc Twojej firmie lub sprostać Twoim oczekiwaniom, dowiedz się więcej o metodach i zakresie naszych działań.

Potrzebna porada?

Wybrane obszary wsparcia

?

Tworzenie strategii organizacji

Konsultanci AION, współpracując z reprezentantami Klienta, mogą przeprowadzić projekt wypraco- wywania nowej strategii orga- nizacji. Projekty tego typu zawsze są prowadzone metodą facyli- tacyjną, z pełnym zaangażo- waniem Klienta. W przypadku projektów prowadzonych przez Klienta, konsultanci AION mogą wesprzeć pracę zespołów analitycznych, np. przeprowa- dzając facylitowane spotkania warsztatowe, oraz następujące po nich prace analityczno-synte- tyczne.

?

Usprawnienie procesu wytwórczego analizy

Konsultanci AION mogą wziąć udział w projekcie wdrażania w organizacji metod Analizy bizne- sowej, zarówno na poziomie wypracowywania wewnętrznej metodyki, jak i asystując przy realizacji prac zgodnie z wdrażanymi zasadami prowadze- nia prac analitycznych. Ponadto, możliwe jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za realizację projektów analitycznych bądź też wejście w skład większych zespołów analitycznych.

?

Opracowywanie modelu procesowego organizacji

Konsultanci AION mogą podjąć się prac związanych z opisaniem organizacji w sposób procesowy oraz usprawnieniem istniejących procesów biznesowych. Szczegól- nym rodzajem usług doradczych może być pomoc we wdrożeniu podejścia procesowego do zarządzania organizacją, w tym wypracowanie metod działania Centrum Kompetencji Procesowej oraz Centrum Doskonałości Procesowej.

?

Określenie wymagań wobec IT

Określenie wymagań wobec rozwiązań IT na każdym anali- tycznym etapie cyklu życia oprogramowania (między innymi, stworzenie modelu przypadków użycia, modelu informacyjnego systemu, interfejsu użytkownika). Tworzone wymagania uwzglę- dniają zalecenia IIBA BABOK 2.0, są zgodne z koncepcją Model-Driven Architecture oraz metodyką Volere).

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...