Usługi doradcze

Usługi doradcze z zakresu analizy biznesowej oraz inżynierii oprogramowania świadczymy od 1996 roku. Zdobywane na przestrzeni lat doświadczenia, nauczyły nas skutecznego stosowania technik inżynierskich i zarządczych do optymalizacji działań Klientów i realizacji zakładanych przez nich celów.

W czym możemy pomóc?

Jeśli zastanawiasz się, czy będziemy w stanie pomóc Twojej firmie lub sprostać Twoim oczekiwaniom, dowiedz się więcej o metodach i zakresie naszych działań.

Potrzebna porada?

Wybrane obszary wsparcia

?

Tworzenie strategii organizacji

Konsultanci AION, współpracując z reprezentantami Klienta, mogą przeprowadzić projekt wypraco- wywania nowej strategii orga- nizacji. Projekty tego typu zawsze są prowadzone metodą facyli- tacyjną, z pełnym zaangażo- waniem Klienta. W przypadku projektów prowadzonych przez Klienta, konsultanci AION mogą wesprzeć pracę zespołów analitycznych, np. przeprowa- dzając facylitowane spotkania warsztatowe, oraz następujące po nich prace analityczno-synte- tyczne.

?

Usprawnienie procesu wytwórczego analizy

Konsultanci AION mogą wziąć udział w projekcie wdrażania w organizacji metod Analizy bizne- sowej, zarówno na poziomie wypracowywania wewnętrznej metodyki, jak i asystując przy realizacji prac zgodnie z wdrażanymi zasadami prowadze- nia prac analitycznych. Ponadto, możliwe jest wzięcie pełnej odpowiedzialności za realizację projektów analitycznych bądź też wejście w skład większych zespołów analitycznych.

?

Opracowywanie modelu procesowego organizacji

Konsultanci AION mogą podjąć się prac związanych z opisaniem organizacji w sposób procesowy oraz usprawnieniem istniejących procesów biznesowych. Szczegól- nym rodzajem usług doradczych może być pomoc we wdrożeniu podejścia procesowego do zarządzania organizacją, w tym wypracowanie metod działania Centrum Kompetencji Procesowej oraz Centrum Doskonałości Procesowej.

?

Określenie wymagań wobec IT

Określenie wymagań wobec rozwiązań IT na każdym anali- tycznym etapie cyklu życia oprogramowania (między innymi, stworzenie modelu przypadków użycia, modelu informacyjnego systemu, interfejsu użytkownika). Tworzone wymagania uwzglę- dniają zalecenia IIBA BABOK 2.0, są zgodne z koncepcją Model-Driven Architecture oraz metodyką Volere).

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).