W czym możemy pomóc?

Potrzeba Klienta: Opracowanie bądź zaktualizowanie strategii firmy lub jednostki organizacyjnej

l

Przeprowadzenie projektu stworzenia strategii

Konsultanci AION, współpracując z reprezen- tantami Klienta, mogą przeprowadzić projekt stworzenia bądź aktualizacji strategii. Projekty tego typu zawsze są prowadzone metodą facylitacyjną, z silnym zaangażowaniem Klienta.

?

Facylitacja spotkań strategicznych

Konsultanci AION mogą stanowić część większego zespołu analityków, realizującego projekt wypracowania strategii. W szczególności, mogą prowadzić facylitowane spotkania warsztatowe, mające na celu pozyskanie potrzebnej wiedzy oraz zaprezentowanie proponowanych rozwiązań.

v

Szkolenie z zakresu strategii

Konsultanci AION mogą przeprowadzić szkolenia dla reprezentantów Klienta z zakresu metod tworzenia strategii organizacji. Szkolenia te mogą zarówno przygotować reprezentantów Klienta do prowadzenia projektu, jak również do aktywnego w nim uczestniczenia (np. dla specjalistów dziedzinowych).

Potrzeba Klienta: Opracowanie bądź zaktualizowanie strategii marketingowej

 

l

Przeprowadzenie projektu stworzenia strategii marketingowej

 

 

?

Facylitacja spotkań strategicznych

Konsultanci AION mogą stanowić część większego zespołu analityków, realizującego projekt wypracowania strategii marketingowej. W szczególności, mogą prowadzić facylitowane spotkania warsztatowe, mające na celu pozyskanie potrzebnej wiedzy oraz zaprezentowanie proponowanych rozwiązań.

Potrzeba Klienta: Przeprowadzenie Analizy biznesowej

l

Wykonanie Analizy biznesowej

Konsultanci AION, wspólnie z reprezentantami organizacji, mogą zrealizować projekt Analizy biznesowej, zarówno w kontekście szeroko pojętych usprawnień w organizacji, jak i w kontekście samego IT.

?

Współudział w realizacji Analizy biznesowej

Konsultanci AION, jako członkowie większego zespołu, mogą wziąć udział w analizie biznesowej. Możliwe jest  zaangażowanie konsultantów AION zarówno jako analityków wiodących, jak również osób pracujących pod kierunkiem analityków wiodących Klienta.

l

Ocena prac Analizy biznesowej

Konsultanci AION mogą ocenić efekty przeprowadzonej analizy biznesowej, zarówno pod kątem merytorycznym (dziedzinowym), jak i samej poprawności zapisu w specjalizowanych językach modelowania (między innymi, BPMN, UML, SysML, BMM).

Potrzeba Klienta: Opracowanie bądź zaktualizowanie procedur operacyjnych

l

Przeprowadzenie projektu aktualizacji procedur

Konsultanci AION, poprzez odtworzenie w wybranych obszarach organizacji przebiegów procesów biznesowych, reguł biznesowych, reguł decyzyjnych oraz pojęć, są w stanie zaktualizować w sposób systemowy procedury operacyjne. W wyniku tych działań powstanie zestaw spójnych procedur operacyjnych.

v

Szkolenie z zakresu modelowania procesów biznesowych

Konsultanci AION mogą w sprawny sposób przekazać specjalistom dziedzinowym wiedzę z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz podstaw specyfikowania reguł biznesowych i decyzyjnych. Przy pomocy poznawanych technik modelowania możliwe będzie stworzenie spójnych  procedur operacyjnych.

Potrzeba Klienta: Wdrożenie procesowego podejścia do zarządzania organizacją

l

Opracowanie koncepcji wdrożenia podejścia procesowego

Konsultanci AION, wspólnie z reprezentantami organizacji,  mogą opracować koncepcję wdrażania procesowego podejścia do zarządzania organizacją, stworzyć zasady funkcjonowania Centrum kompetencyjnego BPM oraz Centrum doskonałości BPM.

l

Współtworzenie modelu procesowego organizacji

Konsultanci AION mogą stworzyć docelowy model architektury procesów oraz opracować i opisać docelowy stan przebiegów procesów, a także współuczestniczyć w tego typu działaniach prowadzonych przez specjalistów dziedzinowych oraz analityków organizacji.

v

Szkolenie z zakresu procesowego zarządzania organizacją

Konsultanci AION mogą w sprawny sposób przekazać wiedzę analitykom biznesowym oraz specjalistom dziedzinowym z szeroko pojętej tematyki  zarządzania procesowego, począwszy od zagadnień architektury biznesowej na  modelowaniu procesów biznesowych zakończywszy.

Potrzeba Klienta: Wdrożenie technik Analizy biznesowej

l

Opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum kompetencyjnego Analizy Biznesowej

Konsultanci AION, poprzez odtworzenie w wybranych obszarach organizacji przebiegów procesów biznesowych, reguł biznesowych, reguł decyzyjnych oraz pojęć, są w stanie zaktualizować w sposób systemowy procedury operacyjne. W wyniku uzyskany zostanie zestaw spójnych procedur operacyjnych.

 

?

Asysta przy wdrażaniu metod Analizy biznesowej

Konsultanci AION mogą asystować analitykom biznesowym w realizowaniu ich codziennych działań, zwiększając tym samym efektywność i skuteczność wdrożenia. Zadania konsultantów w takich przypadkach, polegać mogą na coachingu, mentoringu lub też przejmowaniu trudniejszych zadań w sytuacjach, gdy nie można dopuścić do opóźnień wynikających ze specyfiki wdrażania nowych metod Analizy biznesowej.

v

Szkolenia z zakresu Analizy biznesowej

Konsultanci AION mogą w sprawny sposób przekazać wiedzę specjalistom dziedzinowym z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz podstaw specyfikowania reguł biznesowych i decyzyjnych. Przy pomocy poznawanych technik modelowania, możliwe będzie stworzenie spójnych  procedur operacyjnych.

 

Potrzeba Klienta: Opracowanie SIWZ w zakresie Analizy biznesowej

l

Opracowanie zapisów SIWZ w zakresie analizy biznesowej

Konsultanci AION, wspólnie z reprezentantami organizacji, mogą opracować kryteria dla prac z zakresu analizy biznesowej oraz systemowej, które następnie będą zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ten sposób, ponad dwudziestoletnie doświadczenie AION w obszarze Analizy biznesowej i systemowej, może zaowocować stworzeniem takich ram realizacji prac, które umożliwią osiągnięcie założonego celu przedsięwzięcia.

 

l

Ocena zapisów SIWZ w zakresie analizy biznesowej

Konsultanci AION mogą przeanalizować zapisy SIWZ pod kątem spójności, kompletności i adekwatności do celów przedsięwzięcia.

Potrzeba Klienta: Nadzór na przebiegiem prac realizowanych przez Wykonawcę

l

Reprezentacja Zamawiającego wobec Wykonawcy

Konsultanci AION mogą podjąć się reprezentowania Zamawiającego przy nadzorze nad realizacją prac analitycznych.  Wieloletnie doświadczenie w obszarze Analizy biznesowej oraz duża wiedza teoretyczna, pozwalają na wczesne wykrywanie niepoprawnie prowadzonych przez Wykonawcę prac oraz ułatwiają naprowadzanie Wykonawcy na ich pożądany kierunek.

?

Pomoc Zamawiającemu w nadzorze nad realizacją prac

Konsultanci AION mogą wesprzeć zespół analityczny Zamawiającego w nadzorze nad prowadzonymi pracami.

Oznaczenia

l

Praca realizowana przez AION

Ikona oznacza prace realizowane przez konsultantów AION.

?

Działania wspólne

Ikona oznacza prace realizowane wspólnie przez reprezentantów Klienta oraz konsultantów AION.

 

v

Szkolenie

Ikona oznacza szkolenia prowadzone przez konsultantów AION na rzecz Klienta.

Tworzenie jednoznacznej definicji

We wpisie zaprezentowano jeden z najskuteczniejszych sposobów tworzenia jednoznacznej definicji (znaczenia) pojęcia.Informacje ogólneCel Model pojęć to jeden z filarów dobrego modelu analitycznego, którego celem jest stworzenie jednoznacznego aparatu pojęciowego,...

Brainwriting

Wpis omawia jedną z technik warsztatowych służącą do generowania idei i pomysłów -  Brainwriting.Brainwriting jest jednym z wariantów popularnego brainstormingu - techniką, która w relatywnie krótkim czasie pozwala na wygenerowanie znacznej liczby pomysłów lub...

Effort Benefit Diagram

Wpis omawia jedną z bardziej popularnych technik warsztatowych oceny atrakcyjności pomysłu -  Effort Benefit Analysis.Effort Benefit Diagram jest prostą techniką warsztatową pozwalającą ocenić zasadność realizacji określonego działania. Ocena dokonywana jest w dwóch...

Force Field Analysis

Wpis omawia jedną z najbardziej popularnych technik podejmowania decyzji odnośnie planowanej do wdrożenia zmiany - Force Field Analysis.Technika Force Field Analysis jest szeroko stosowanym modelem zarządzania zmianą; działa jako narzędzie diagnostyczne i decyzyjne...