W czym możemy pomóc?

Potrzeba Klienta: Opracowanie bądź zaktualizowanie strategii firmy lub jednostki organizacyjnej

l

Przeprowadzenie projektu stworzenia strategii

Konsultanci AION, współpracując z reprezen- tantami Klienta, mogą przeprowadzić projekt stworzenia bądź aktualizacji strategii. Projekty tego typu zawsze są prowadzone metodą facylitacyjną, z silnym zaangażowaniem Klienta.

?

Facylitacja spotkań strategicznych

Konsultanci AION mogą stanowić część większego zespołu analityków, realizującego projekt wypracowania strategii. W szczególności, mogą prowadzić facylitowane spotkania warsztatowe, mające na celu pozyskanie potrzebnej wiedzy oraz zaprezentowanie proponowanych rozwiązań.

v

Szkolenie z zakresu strategii

Konsultanci AION mogą przeprowadzić szkolenia dla reprezentantów Klienta z zakresu metod tworzenia strategii organizacji. Szkolenia te mogą zarówno przygotować reprezentantów Klienta do prowadzenia projektu, jak również do aktywnego w nim uczestniczenia (np. dla specjalistów dziedzinowych).

Potrzeba Klienta: Opracowanie bądź zaktualizowanie strategii marketingowej

 

l

Przeprowadzenie projektu stworzenia strategii marketingowej

 

 

?

Facylitacja spotkań strategicznych

Konsultanci AION mogą stanowić część większego zespołu analityków, realizującego projekt wypracowania strategii marketingowej. W szczególności, mogą prowadzić facylitowane spotkania warsztatowe, mające na celu pozyskanie potrzebnej wiedzy oraz zaprezentowanie proponowanych rozwiązań.

Potrzeba Klienta: Przeprowadzenie Analizy biznesowej

l

Wykonanie Analizy biznesowej

Konsultanci AION, wspólnie z reprezentantami organizacji, mogą zrealizować projekt Analizy biznesowej, zarówno w kontekście szeroko pojętych usprawnień w organizacji, jak i w kontekście samego IT.

?

Współudział w realizacji Analizy biznesowej

Konsultanci AION, jako członkowie większego zespołu, mogą wziąć udział w analizie biznesowej. Możliwe jest  zaangażowanie konsultantów AION zarówno jako analityków wiodących, jak również osób pracujących pod kierunkiem analityków wiodących Klienta.

l

Ocena prac Analizy biznesowej

Konsultanci AION mogą ocenić efekty przeprowadzonej analizy biznesowej, zarówno pod kątem merytorycznym (dziedzinowym), jak i samej poprawności zapisu w specjalizowanych językach modelowania (między innymi, BPMN, UML, SysML, BMM).

Potrzeba Klienta: Opracowanie bądź zaktualizowanie procedur operacyjnych

l

Przeprowadzenie projektu aktualizacji procedur

Konsultanci AION, poprzez odtworzenie w wybranych obszarach organizacji przebiegów procesów biznesowych, reguł biznesowych, reguł decyzyjnych oraz pojęć, są w stanie zaktualizować w sposób systemowy procedury operacyjne. W wyniku tych działań powstanie zestaw spójnych procedur operacyjnych.

v

Szkolenie z zakresu modelowania procesów biznesowych

Konsultanci AION mogą w sprawny sposób przekazać specjalistom dziedzinowym wiedzę z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz podstaw specyfikowania reguł biznesowych i decyzyjnych. Przy pomocy poznawanych technik modelowania możliwe będzie stworzenie spójnych  procedur operacyjnych.

Potrzeba Klienta: Wdrożenie procesowego podejścia do zarządzania organizacją

l

Opracowanie koncepcji wdrożenia podejścia procesowego

Konsultanci AION, wspólnie z reprezentantami organizacji,  mogą opracować koncepcję wdrażania procesowego podejścia do zarządzania organizacją, stworzyć zasady funkcjonowania Centrum kompetencyjnego BPM oraz Centrum doskonałości BPM.

l

Współtworzenie modelu procesowego organizacji

Konsultanci AION mogą stworzyć docelowy model architektury procesów oraz opracować i opisać docelowy stan przebiegów procesów, a także współuczestniczyć w tego typu działaniach prowadzonych przez specjalistów dziedzinowych oraz analityków organizacji.

v

Szkolenie z zakresu procesowego zarządzania organizacją

Konsultanci AION mogą w sprawny sposób przekazać wiedzę analitykom biznesowym oraz specjalistom dziedzinowym z szeroko pojętej tematyki  zarządzania procesowego, począwszy od zagadnień architektury biznesowej na  modelowaniu procesów biznesowych zakończywszy.

Potrzeba Klienta: Wdrożenie technik Analizy biznesowej

l

Opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum kompetencyjnego Analizy Biznesowej

Konsultanci AION, poprzez odtworzenie w wybranych obszarach organizacji przebiegów procesów biznesowych, reguł biznesowych, reguł decyzyjnych oraz pojęć, są w stanie zaktualizować w sposób systemowy procedury operacyjne. W wyniku uzyskany zostanie zestaw spójnych procedur operacyjnych.

 

?

Asysta przy wdrażaniu metod Analizy biznesowej

Konsultanci AION mogą asystować analitykom biznesowym w realizowaniu ich codziennych działań, zwiększając tym samym efektywność i skuteczność wdrożenia. Zadania konsultantów w takich przypadkach, polegać mogą na coachingu, mentoringu lub też przejmowaniu trudniejszych zadań w sytuacjach, gdy nie można dopuścić do opóźnień wynikających ze specyfiki wdrażania nowych metod Analizy biznesowej.

v

Szkolenia z zakresu Analizy biznesowej

Konsultanci AION mogą w sprawny sposób przekazać wiedzę specjalistom dziedzinowym z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz podstaw specyfikowania reguł biznesowych i decyzyjnych. Przy pomocy poznawanych technik modelowania, możliwe będzie stworzenie spójnych  procedur operacyjnych.

 

Potrzeba Klienta: Opracowanie SIWZ w zakresie Analizy biznesowej

l

Opracowanie zapisów SIWZ w zakresie analizy biznesowej

Konsultanci AION, wspólnie z reprezentantami organizacji, mogą opracować kryteria dla prac z zakresu analizy biznesowej oraz systemowej, które następnie będą zamieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ten sposób, ponad dwudziestoletnie doświadczenie AION w obszarze Analizy biznesowej i systemowej, może zaowocować stworzeniem takich ram realizacji prac, które umożliwią osiągnięcie założonego celu przedsięwzięcia.

 

l

Ocena zapisów SIWZ w zakresie analizy biznesowej

Konsultanci AION mogą przeanalizować zapisy SIWZ pod kątem spójności, kompletności i adekwatności do celów przedsięwzięcia.

Potrzeba Klienta: Nadzór na przebiegiem prac realizowanych przez Wykonawcę

l

Reprezentacja Zamawiającego wobec Wykonawcy

Konsultanci AION mogą podjąć się reprezentowania Zamawiającego przy nadzorze nad realizacją prac analitycznych.  Wieloletnie doświadczenie w obszarze Analizy biznesowej oraz duża wiedza teoretyczna, pozwalają na wczesne wykrywanie niepoprawnie prowadzonych przez Wykonawcę prac oraz ułatwiają naprowadzanie Wykonawcy na ich pożądany kierunek.

?

Pomoc Zamawiającemu w nadzorze nad realizacją prac

Konsultanci AION mogą wesprzeć zespół analityczny Zamawiającego w nadzorze nad prowadzonymi pracami.

Oznaczenia

l

Praca realizowana przez AION

Ikona oznacza prace realizowane przez konsultantów AION.

?

Działania wspólne

Ikona oznacza prace realizowane wspólnie przez reprezentantów Klienta oraz konsultantów AION.

 

v

Szkolenie

Ikona oznacza szkolenia prowadzone przez konsultantów AION na rzecz Klienta.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).