Sezon na Architekturę i Analizę Biznesową

Cykliczne, wieczorne, klimatyczne spotkania dotyczące Architektury Biznesowej oraz Analizy Biznesowej.

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na wieczorne kameralne spotkania organizowane przez naszą firmę pod wspólną nazwą Sezon na Architekturę i Analizę Biznesową. W zamierzeniu, spotkania mają umożliwić i ułatwić wzajemną wymianę myśli w gronie osób posiadających wiedzę i doświadczenie w obszarach Analizy Biznesowej, Architektury Biznesowej oraz Korporacyjnej. Facylitacyjne metody ich prowadzenia oraz klimatyczne pomieszczenia, w jakich wydarzenia będą organizowane, powinny zwiększyć efektywność dyskusji a kolacje kończące każde z wydarzeń stworzą okazję do wymiany myśli w mniejszym gronie.

Sezon 1 Zespołowe projektowanie organizacji

Zima – wiosna 2019

[07.03.2019] Architekci biznesowi, analitycy procesowi, analitycy biznesowi - sprzymierzeńcy czy konkurenci?

Inicjatywy mające na celu wprowadzenie zmiany w dużej organizacji najczęściej wymagają zbudowania interdyscyplinarnego zespołu o różnych, wzajemnie uzupełniających się kompetencjach i wiedzy. Zaprojektowanie docelowego modelu funkcjonowania organizacji na poziomie biznesowym może implikować zmiany na poziomie strategii organizacji, w obszarach regulujących sposób prowadzenia działań oraz w obszarach szeroko pojętego IT, które w obecnych czasach należy traktować jako zasób strategiczny. Z drugiej strony, stojąca za organizacjami tej wielkości historia odzwierciedla wiele różnych trendów, które na przestrzeni lat odcisnęły swoje piętno na strukturach organizacyjnych, kulturze organizacyjnej oraz narzędziach. Pojawia się więc pytanie o sposób angażowania osób pełniących powyższe role we wspólne prace? Co należy zrobić, by maksymalizować współpracę i minimalizować konflikty?

[xx.yy.2019] Architekci biznesowi, analitycy procesowi, analitycy biznesowi w zwinnych procesach wytwórczych

[xx.yy.2019] Architekci biznesowi, analitycy procesowi i biznesowi w świecie nie-na-topie

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).