Efektywne prowadzenie spotkań analitycznych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy oraz przećwiczenie umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia prezentacji oraz spotkań. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać narzędzia spotkań i prezentacji do osiągnięcia założonego celu, jak animować i moderować spotkanie, a także, jak wywierać wpływ, radzić sobie z trudnymi zachowaniami, pytaniami i własnymi emocjami.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczą się budowania argumentacji, prowadzenia prezentacji / spotkań, autoprezentacji, wywierania wpływu na grupę oraz asertywności w zakresie umiejętności przydatnych w pracy analityka. Dodatkowo szkolenie pomaga poprawić komunikatywność, uczy budowania własnego autorytetu w relacjach zawodowych oraz kontroli emocjonalnej, jaką musi wykazywać się osoba prowadząca spotkanie.

Forma zajęć

Interaktywne warsztaty z wykorzystaniem zadań indywidualnych i grupowych, przykładów, testów i kwestionariuszy, symulacji z użyciem kamery wideo uzupełnianych krótkimi wykładami (teoria wprowadzająca do tematu, komentarze).

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).