Tworzenie modelu informacyjnego systemu

warsztat

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poszerzenie umiejętności modelowania klas (tworzenia logicznego modelu informacyjnego systemu) na etapie analizy systemu.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, pozwalającą na samodzielne tworzenie opisów przypadków użycia z wykorzystaniem diagramów aktywności, w ramach realizowanych projektów. Dodatkowo, poznają użyteczne, sprawdzone i skuteczne metody tworzenia modelu informacyjnego systemu, uwzględniającego zarówno aspekt struktury informacji, jak i jej cykl życia w systemie. Integralną częścią szkolenia jest wskazanie możliwości wykorzystania języka OCL do precyzyjnego opisywania zależności pomiędzy elementami modelu informacyjnego.

Forma zajęć

Zajęcia składają się z części wykładowej (30% czasu) oraz ćwiczeniowej (70% czasu). Ostateczne proporcje mogą się różnić od zakładanych w zależności od specyfiki grupy oraz celów szkoleniowych stawianych zajęciom przez organizację zamawiającą.

?

Wymagana wiedza

Znajomość konstrukcji UML w zakresie diagramów klas oraz diagramów zmiany stanów.
?

Narzędzie

Visual Paradigm
}

Czas trwania

1 dzień
?

Cena

950 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).