Asertywne zarządzanie

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu poprawę umiejętności zarządzania zespołem / grupą zadaniową. Uczestnicy, dzięki praktycznym ćwiczeniom oraz symulacjom, dowiedzą się, w jaki sposób reagować na sytuacje konfliktowe, jak wyrażać konstruktywne pochwały lub krytykę, aby przynosiły one oczekiwane rezultaty. Dodatkowo, szkolenie pozwala poznać różne typy osobowości oraz związane z nimi sposoby komunikowania się, co bezpośrednio przedkłada się na polepszenie współpracy.

Efekty szkolenia

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zdobycia umiejętności otwartej i jasnej komunikacji, budowania własnego autorytetu, wyznaczania granic w relacjach z podwładnymi. Nauczą się również wyrażania sprzeciwu, niezgody, udzielania konstruktywnej krytyki i pochwały, wydawania poleceń, informowania o swoich decyzjach; będą potrafili poradzić sobie w sytuacja konfliktowych.

Forma zajęć

Zajęcia warsztatowe prowadzone w formie aktywnego uczestnictwa tj. symulacji, odgrywania ról, ćwiczeń indywidualnych i w małych grupach z wykorzystaniem kamery video.

?

Wymagana wiedza

Brak
}

Czas trwania

2 dni
?

Cena

 1 900 zł

Ulotka szkoleniowa

? Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

? Do pobrania

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).

Plakat języka FEEL standardu OMG DMN

Język FEEL (ang. Friendly Enough Expression Language) jest uproszczonym językiem dedykowanym opisom wyrażeń, reprezentujących logikę decyzyjną modelu decyzyjnego, opracowanego zgodnie ze standardem OMG DMN (ang. Decision Model and Notation).

Plakat BPMN 2.0

Plakat BPMN 2.0 zawiera opis konstrukcji standardu BPMN 2.0, tj. bramy (ang. Gateways), czynności (ang. Activity), w tym zadania (ang. Tasks) i podprocesy (ang. Sub-Process), przepływy komunikatów (ang. Message Flows) oraz baseny (ang. Pools).