JEDNYM ZDANIEM

We wpisie opisano podstawowe konstrukcje języka UML wykorzystywane do tworzenia modelu informacyjnego systemu.

Informacje ogólne

Niniejszy wpis zawiera najbardziej użyteczne dla etapu analizy systemowej konstrukcje języka UML w zakresie diagramu klas. Wybór konstrukcji jest bezpośrednim odzwierciedleniem technik wykorzystywanych w metodyce OMNIS. Wnikliwemu czytelnikowi w oczy rzuci się przede wszystkim brak informacji o operacjach klas. Faktycznie, w naszym podejściu, na etapie analizy systemowej nie deklarujemy operacji na klasach – praktyka pokazała, że tym aspektem modelu klas powinni zajmować się projektanci i programiści. Podobnie, na tym etapie procesu wytwórczego nie wspominamy i innych atrybutach, niż publiczne – to także cech charakterystyczna naszej metodyki.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).