JEDNYM ZDANIEM

We wpisie omówiono konwencję pozwalającą jawnie zdefiniować zmienną lokalną i odwoływać się do jej wartości w ramach realizacji przypadku użycia.

Informacje ogólne

Cel

Zmniejszenie złożoności diagramów aktywności poprzez  jawne deklarowanie zmiennych wykorzystywanych w trakcie opisu realizacji przypadku użycia.

Motywacja

Dość często zdarza się, że w trakcie opisywania przebiegów przypadku użycia wiele akcji wymaga odwołania się do współdzielonych w ramach przypadku użycia danych. Dane te mogą być albo dostarczone wraz z wywołaniem przypadku użycia (parametry wejściowe aktywności), albo stają się dostępne w trakcie realizacji przebiegu (utworzenie, bądź odczytanie danych).

Najbardziej naturalnymi z punktu widzenia UML metodami radzenia sobie w takich sytuacjach są:

zastosowanie rozwidlenia (ang. fork) w miejscu pojawienia się współdzielonej danej i poprowadzenie przepływu obiektów do pina wejściowego każdej akcji, która wymaga odwołania do współdzielonych danych,„przeciąganie” obiektów pomiędzy kolejnymi akcjami.

 

Pierwszy z opisanych sposobów, charakteryzuje się nadmiarowością, gdyż żetony z danymi są od razu dostarczane do wszystkich akcji, bez względu na to, czy akcja ta będzie wykonana, czy nie. Rozwiązanie jest wprawdzie skuteczne i wygodne, ale pozbawione elegancji. Drugi, z kolei, sprowadza się do zastąpienia przepływu sterowania przepływem obiektów, i wydaje się być działaniem nie dość, że czasochłonnym, to jeszcze rozmywającym miejsca, w których zapotrzebowanie na dane rzeczywiście występuje.

           

W opisywanym wzorcu wykorzystano właściwości składnicy danych (DataStoreNode), z której pobierane żetony stanowią kopię danych w niej się znajdujących. W związku z tym, każda z akcji wymagająca odwołania się do współdzielonych danych, pobiera je ze składnicy. Z uwagi na to, iż przekazywana jest kopia żetonu, pobranie danych przez jedną akcje nie wyklucza możliwości pobrania jej przez inne akcje.  

Zastosowanie

Wzorzec został opracowany z myślą o opisie realizacji przypadków użycia.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).