JEDNYM ZDANIEM

We wpisie wyjaśniono sposób, w jaki można usystematyzować śladowanie wymagań biznesu wobec IT w stosunku do wielu systemów, które będą uczestniczyły w ich realizacji.

Informacje ogólne

Konwencja (multi-system requirements realization) ma na celu zaproponowanie zstępującego podejścia do przekładania wymagań biznesowych wobec IT, skojarzonych w metodyce OMNIS z krokami procesów biznesowych, na systemy informatyczne, które będą realizowały te wymagania. W przypadku dużych organizacji, technika wymaga nawiązania ścisłej współpracy analityków biznesowych z osoba odpowiedzialnymi za architekturę IT (mogą to być architekci korporacyjni, architekci rozwiązań, czy inne role odpowiedzialne za ten obszar).
Konwencja znajdzie szczególne zastosowanie w projektach wykorzystujących kompleksowe narzędzia CASE, umożliwiające utrzymywanie modeli artefaktów ogólnofirmowych (np. Visual Pardigm, Enterpise Architect).

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).