JEDNYM ZDANIEM

We wpisie omówiono konwencję modelowania sytuacji, w której próba wykonania przez aktora określonej akcji moż się nie powieść z uwagi na niespełnienie wszystkich warunków końcowych (na przykład, niepoprawnie podany NIP i PESEL w trakcie wypełniania formularza).

Informacje ogólne

Cel

Umożliwienie prezentacji reakcji na niespełnienie warunku wyjściowego akcji znajdującej się na torze aktora.

Motywacja

Akcje umieszczone na torze reprezentującym aktora wskazują na jego odpowiedzialność wobec systemu w ramach realizacji opisywanego przypadku użycia. Wprawdzie, działania te nie są podstawą do specyfikowania wymagań, ale zdarza się, iż system będzie musiał reagować na sytuacje, w których aktor będzie próbował zakończyć swoje działanie na danym etapie realizacji przypadku użycia, będąc w sprzeczności z przyjętymi założeniami (niespełniony będzie warunek wyjściowy pozwalający na zakończenie akcji). Reakcja na niespełnienie warunku wyjściowego powinna być zaprezentowana na diagramie, gdyż będzie to podstawą do późniejszych prac projektowo-programistycznych.

Zastosowanie

Wzorzec został opracowany z myślą o opisie realizacji przypadków użycia.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część wpisu.

Terminologia BPMN 2.0

Terminologia BPMN 2.0 zawiera autorskie tłumaczenie angielskich terminów z zakresu BPMN 2.0 na język polski. Celem dokumentu jest ujednoliceniu pojęć, pojawiających się coraz częściej w dokumentach analitycznych.

Plakat DMN – Modele decyzyjne

Plakat DMN (ang. Decision Model and Notation) Modele decyzyjne przedstawia konstrukcje, służące do opisu poziomów modelu decyzyjnego: poziomu wymagań decyzyjnych DRL (ang. Decision Requirements Level) oraz poziomu logiki decyzyjnej DLL (ang. Decision Logic Level). Na poziomie DRL specyfikowany jest graf DRG, przedstawiający strukturę obszarów podejmowania decyzji, zaś na poziomie DLL definiowane są wyrażenia w postaci tabel decyzyjnych (ang. Decision Table), wyrażeń tekstowych (ang. Literal expression) oraz wywołań (ang. Invokation).